الاچیق، ستون و سرستون و پایه ستون رومی سیمانی اجرا شده در تهران-ستارخان