نمای رومی سیمانی ابزار و آبساب لیسه ای اجرا شده در فرخ آباد زیباشهر