آرشیو "سرستونهای سیمانی"

سرستونهای سیمانی کله قوچی


باکلیک برروی تصویرمیتوانید,تصویرکامل رامشاهده نمایید. تصویرسرستونهای کله قوچی نمای ساختمان درحال اجرا این نمای رومی وابزار,نمارومی ساختمان,سیمانبری نما,رستورانی درپلوردرنزدیکی رودهن میباشدکه درحال اجراتوسط...

ادامه بیشتر ...

سرستون رومی


باکلیک برروی تصویرمیتوانید,تصویرکامل رامشاهده نمایید. تصویرسرستونهای کله قوچی  وسرستون چتری نمای ساختمان درحال اجرا این نمای رومی وابزار,نمارومی ساختمان,سیمانبری نما,رستورانی درپلوردرنزدیکی رودهن میباشدکه درحال...

ادامه بیشتر ...

سرستون


باکلیک برروی تصویرمیتوانید,تصویرکامل رامشاهده نمایید. تصویرسرستونهای کله قوچی نمای ساختمان درحال اجرا این نمای رومی وابزار,نمارومی ساختمان,سیمانبری نما,رستورانی درپلوردرنزدیکی رودهن میباشدکه درحال اجراتوسط...

ادامه بیشتر ...

نمونه کارسرستون رومی


درحال اجرا برای مشاهده ی تصویر کامل برروی تصویر کلیک کنید. نمونه کارسرستونهای سیمانی,نمونه کار سرستونهای سیمانبری,نمونه کارهای سرستونهای برشی در این نمونه کار ستون,ستونهای رومی را قبل از اجرا مشاهده میکنیدکه در...

ادامه بیشتر ...